De fördömdas lexikon


Här finner du ett mindre lexikon på vanliga fraser och uttryck som förekommer i lajvet och (VtM) i allmänt. Detta är en ständigt uppdaterande sida så de är aldrig fel att titta förbi då och då för att hålla sig ständigt uppdaterad med slanget bland Göteborgs besläktade.

Anarkrörelsen: En gruppering som ställer sig emot de äldre besläktades tyraniska betende och står utanför Camatillans reglement.


Ancilla: En besläktad som har visat sig användbar och stark inför andra odöda. En status mellan Neonat och Elders och brukar inträffa efter en besläktad varit omfamnad i ca 100 år.


Antediluvian: En besläktad av den fruktade 3:e generationen (Klangrundarna).


Avkomma: Ett samlingsbegrepp för en besläktades childer.


Besläktad/Kindred: Ordet som vampyrerna använder när de pratar om dem själva som odöda. Ordet vampyr används inte av besläktade då det är ett mänskligt påhitt.


Besten: Det ständigt hungrande monstret som lever inom varje besläktad och som aldrig visar nåd eller reson om den lyckas ta kontrollen. Föda och överlevnad är dess enda prioritet.


Blodsband: En mystisk kraft som binder två besläktade samman efter att en besläktad dricker en annan odöds blod. Ju mer av den andres blod den besläktade konsumerar desto starkare blir bandet mellan dem båda och den drickande får allt svårare att neka den givandes önskemål. Att frivilligt dricka blodet från en annan vampyr är att erkänna den andres maktposition.


Blodsjakt: Straffet som innebär den slutgiltiga döden för en besläktad.


Blodslinje: En besläktads härstamning och klans arv som passerar från sire till childe


Blodsslav/Thrall: En besläktad som druckit så mycket blod från en annan odöd att denne nu är helt bunden till den givandes vilja.


Caine: Den första besläktade som legenden säger blev fördömd av gud själv att evigt vandra denna jord.


Caines ättlingar/Cainite: (Antik) gammalt uttryck för att beskriva en besläktad.


Caitiff: En besläktad som antingen är ovetande om sin klan eller inte tillhör någon klan alls. Caitiffer tillhör oftast högre generationer där Caines blod blivit för utspätt för att föra sirens klan vidare. 


Camarillan: En sekt dedikerad till att uppehålla de 6 traditionerna och speciellt den första traditionen, Maskeraden.


Chantry: Det traditionella namnet för klan Tremers högkvarter i en domän. Oftast en kombination av skyddsrum, bibliotek och laboratorium för klanen.


Childe: En besläktad skapade genom en omfamning. En childe ses som sin sires avkomma. Denna term används ofta på nedlåtande sätt för att poängtera oerfarenhet.


Den andra inkvisitionen: Namnet på den pågående rörelsen av olika hemliga grupper världen över som har ett mål. Utrota och utnyttja besläktade. De ser de odöda på samma sätt som en terroristgrupp som måste stoppas och är den största anledningen till att besläktade just nu måste vara oerhört försiktiga.


Diablerisera: Handlingen att tömma en annan besläktad på allt deras blod vilket resulterar i offrets slutgiltiga död. Handlingen kan sänka den besläktades generation permanent dock ses detta som en horribel handling även bland besläktade.


Domän: Ett område där en specifik besläktad regerar. Prinsar gör ibland anspråk på hela städer till sina domäner men låter ibland mindre inflytelserika besläktade ansvara för mindre viktiga områden inom domänen.


Domitor: Mästaren/Mästarinnan över en ghoul, den som ger sitt blod och styr över tjänaren.


Elder: En besläktad som har genomlevt minst 2 eller fler århundraden av odött liv. Elders är de mest aktiva deltagarna i Jyhad spelet.


Elysium: En hemlig mötesplats där besläktade kan mötas utan att behöva frukta någon skada. De kan vara allt från ett museum, klubb eller en gammal lagerlokal. Sålänge den är avlägsnad från människor och säker för besläktade att vistas i.


Fledgling: En nyligen invigd besläktad som fortfarande skyddas av sin sire.


Frenzy: När en besläktad tappar kontrollen över sin inre best och antingen attackerar första bästa människa/besläktad för att dricka sig mätt, eller flyr för sitt odöda liv pga tex eld, solljus eller allvarlig skada.


Fördärvad/wight: En besläktad som get in till besten och nu enbart kan jaga efter och dricka blod.


Gehenna: Den mytomsbundna domedagen för alla besläktade då Antediluvianerna kommer vakna ur sin Torpor och förinta alla besläktade.


Generation: Antalet steg mellan en besläktad och den mytomsbundna Caine, hur långt ifrån första du som besläktad är.

Ghoul: En mänsklig tjänare till en besläktad, skapad genom att ge den dödlige lite av sitt kraftfulla blod. En ghoul är manad att följa din dominators orders och får en del av dennes kraft samt slutar åldras så länge blodet fortsätter drickas kontinuerligt. En ghou som slutar dricka besläktat blod kommer att åldras alltid dem undkommit så fort en månad från sista klunken, vilket oftast leder till ghoulens död.


Golconda: Ett mytomsbundet tillstånd som vissa besläktade hävdar är möjligt att nå. Ett tillstånd där en odöd helt bemästrat sin inre best och hunger och är helt i harmoni med sin existens. En typ av Nirvana som nästintill eller är helt omöjligt att nå.


Haven: En besläktads hem/gömställe där dem tar skydd under ljusets timmar.


Hungern: Den ständiga törsten efter den rubinröda vätskan som rusar genom mänsklighetens ådror. Hungern ersätter alla andra drifter hos den besläktade när det gått för länge sedan den senaste måltiden.


Jyhad: Det hemliga, självdestruktiva kriget mellan generationerna, Elder besläktade som manipulerar den mänskliga befolkningen och använder dem som pjäser i sina horribla spel med vår värld. Ett spel vars regler knappt är vad vi skulle definiera som rättvisa.


Klan: En grupp/blodslinje av besläktade som delar samma karaktärsdrag som förts vidare från sire till childe. De finns 13 kända klaner och alla har en grundare som tillhörde den 3:e generationen av besläktade.


Kotteri: En liten grupp av besläktade som håller varandra om ryggen och till och från delar intressen/affärer.


Kyssen: Handlingen att dricka blod, oftast från människor. Kyssen frammanar en sensuell känsla hos den utsatta individen som är väldigt beroendeframkallande.


Knott/Lick: (vulgär): Ett ofint slanguttryck för en besläktade.


Gråben/Lupine: En varulv, den naturliga och dödliga fienden för alla besläktade.


Maskeraden: Traditionen av att dölja för mänskligheten att besläktade existerar och på så sett skydda sig själva från inkvisitionen som är i full färd med att döda eller kidnappa besläktade för horribla ändamål.


Methuselah: En besläktad som har existerat i mer än ett millenium, en Elder som inte längre beblandar sig med de besläktade samhället. Det ryktas att Methuselahs härstammar från den 4:e och 5:e generationens besläktade.


Neonat: En ung besläktad, nyligen omfamnad, men fri att ta ansvar över sig själv.


Neonatförklaring: Dagen då en besläktad går från att kallas Fledgling till att bli sedd som Neonat och “myndig” i de odöda samhället. Fri att ta ansvar för sig själv och sina handlingar.


Nods kodex/Nods bibel/the book of nod: En samling av besläktades historia och legender.


Omfamning/Inviga: Handlingen att omvandla en dödlig till en besläktad. Omfamningen kräver att den besläktade tömmer den dödlige på allt sitt blod och ersätter det med lite av sitt eget.


Pålad: En besläktad som blir pålad dvs får en träpåle kör genom sitt döda hjärta bli helt paralyserad och är oförmögen att röra sig. Individen är dock fortfarande fullt medveten om allt som försiggår runt sig och kan fortfarande höra, känna och se allt som händer.  


Prins: En Camarilla följande besläktad som har erövrat eller gjort anspråk på en domän och är nu den som regerar över denna platsen och den besläktade invånare. Titeln Prins är en könsneutral titel och påverkas inte av den besläktade regentens kön. I en Anark domän kallas prinsen för Baron.


Sabbaten: En sekt av besläktade som avvisar mänskligheten och har istället omfamnat sin monstruösa natur. De sägs att dem just nu är inblandade i de pågående Gehenna kriget i mellanöstern och har därför lämnat eller flytt sina domäner i väst.


Sekt: En gruppering av besläktade som mestadels står enade under en delad filosofi. De två mes välkända sekterna är Camarillan och Anark rörelsen.


Sire: En besläktads “förälder”. Tex ”Den besläktade som invigde dig är din sire.”


Slutgiltiga döden: När en vampyr slutligen upphör att existera, och passerar barriären från de odöd till de helt döda.


Thin-blood/Skymningskryp: En vampyr av den 14:e eller 15:e generationen (eller högre) som inte lider av Caines förbannelse på samma sätt som andra besläktade.


Torpor: Ett tillstånd då en besläktad infinner sig i en slags dvala som dem måste få vampyrblod för att kunna vakna upp ifrån. Att hamna i detta stadiet kan bero på allt ifrån att bli tömd på blod till att man blir skadad så illa att kroppen inte kan hålla sig uppe längre.


Obunden/Unbound: En besläktad som håller sig utanför de odöda samhället, antingen på grund av ovisshet eller avsaknat intresse. Betraktas av Camarillan som en del av Anarkerna, men som oftast inte har något att göra med rörelsen.


Vegan: En individ som enbart livnär sig på blodet från djur.


Vitae: Blodet från en besläktad.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.