Animalism


Genom förståelsen av sin egen best så kan en vampyr manipulera och känna av lägre stående bestar, eller till och med andra vampyrer. Vampyrer med den här disciplinen kan kommendera djur att tjäna som spioner eller till och med utöva en viss grad av kontroll över andra besläktades bestar. Eftersom disciplinens effekt kommer från att manipulera andra personers inneboende best så har den ingen effekt på personer som saknar någonting sådant. Människor, ghouls och thin-bloods är i praktiken immuna mot disciplinen eftersom de inte har någon best att manipulera. 

Nivå 1


Feral whispers
Genom sin egen best så kan vampyren också känna av och kommunicera med bestar från andra varelser. Det här ger hen förmågan att kommunicera och kontrollera djur för att använda som spioner eller följeslagare. Utöver det så får karaktären också viss insikt i andra vampyrers bestar och deras sinnestillstånd.


Kostnad: Ingen

System: Kommunikation med djur hanteras främst under mellanscener eftersom det i regel inte finns djur på lajvet att kommunicera med. Information från djur har vissa begränsningar eftersom de inte förstår mänskligt tal eller mänskliga koncept. Mer intelligenta djur kan ge bättre information.
På lajvet kan karaktären försöka få insyn i en annan karaktärs best genom att säga ”feral whispers” utan krav på mentalduell. Hen får då reda på vilken av bestens tre sinnesstämningar (hunger, ilska eller rädsla) som för närvarande är starkast. I normala fall är hunger starkast om inte karaktären känner av någon av de andra känslorna starkare än vanligt. Utöver det så kan karaktären också avgöra om någon är vampyr eller annan övernaturlig varelse med en best (exempelvis en varulv) eller om hen är en människa.

Nivå 2


Predatory shift

Genom att provocera en motståndares Best på rätt sätt kan karaktären aktivera de tvångsbeteenden som alla besläktade utvecklar för att hantera hungern när den blir mer påträngande. För personer vars hunger redan är stark nog för att sådant beteende ska vara aktivt så kan användaren istället skifta vilken typ av tvångbeteende motståndaren drabbas av. Provokationer med den här kraften är sällan lika långlivade som de naturliga tvångshandlingarna, då Besten snabbt inser att den blivit lurad och lugnar sig, men oftast långlivade nog för att orsaka problem.


Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren etablerar ögonkontakt med personen som ska påverkas och säger ”predatory shift” följt av sitt MV. Om användaren vinner mentalduellen så aktiveras offrets tvångshandling i 15 minuter eller tills handlingens villkor är uppfyllda, det som kommer först. Om personens hunger redan är 3 eller högre (eller 2 eller högre för malkaver) kan spelaren antingen återaktivera offrets naturliga tvångshandling om den inte redan är aktiv eller välja en helt annan tvångshandling som ska aktiveras i stället. Kraften påverkar bara personer som har en best och har ingen effekt om den används på människor, ghouls eller thin-bloods.

Nivå 3


Rouse the beast

Karaktären kan stärka andras bestar och skruva upp deras känslor. Personer som redan är känslosamma kan drivas in i en frenzy medan de som är lugnare finner det betydligt svårare att kontrollera besten.


Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren säger “rouse the beast” följt av sitt MV. Vinner hen så skruvas den för närvarande dominerande känslan offrets best har upp, antingen hunger, skräck eller ilska. Om inte offret känner sig speciellt mycket argare eller skräckslagen än normalt så är det alltid hungern som är den starkaste känslan. Personer som är på väg att gå in i en frenzy puttas över gränsen med den här kraften medan de som inte är i riskzonen istället får känslan i fråga uppskruvad till max.

Quell the beast

Karaktären kan projicera sin best utåt för att skrämma andras bestar till underkastelse, eller trycka ner de som saknar en best. Det här kan också hindra andra vampyrer från att gå in i frenzy eller dämpa dessa om de är på väg dit. Känslan av att ha blivit utsatt för kraften är dock allt ifrån behaglig.


Kostnad: Hunger +1

System:Spelaren säger ”quell the beast” på den tilltänkta måltavlan och initierar en mentalduell. Vinner spelaren så blir offret väldigt passivt under resten av scenen och får oerhört svårt att motivera sig till handlingar om dennes liv inte är i direkt fara. Används den på en vampyr i eller på väg in i frenzy så bryts det tillståndet omedelbart. Förmågan kan också användas på människor eller ghouls, men eftersom dessa saknar en egen best så är en mentalduell inte nödvändig.