Tremere


Sedan medeltiden kunde medlemmar av klan Tremere stolt deklarera sig som ”hus och klan Tremere”. I moderna nätter får detta en annan innebörd. Hus Tremere håller, ur sin egen synvinkel, fast vid de rätta traditionerna som Hus Carna och Goratrix själviskt förkastat. Ur Hus Tremeres synvinkel så är deras struktur en källa till styrka och att bryta strukturen fragmenterar klanens styrka. Huset är organiserat starkt hierarkiskt med nivåer i form av olika cirklar. Ju högre cirkel en medlem av klanen tillhör, desto mer avancerad magi är hen tillåten att lära sig och desto mer självständighet ges en medlem. Lärlingar av de första cirklarna är helt underställda en mentor som har fullständiga rättigheter att använda vilka metoder som än krävs för att göra lärlingen till en produktiv och värdig medlem av klanen.


De som uppnår den fjärde cirkelns relativa självständighet är fortfarande underställda det lokala chantryts regent men är vid det laget sannolikt så pass indoktrinerade i klanens ideologi att de betraktar frihet och individualism som farliga saker. Förr i tiden hade hierarkin form av en pyramid som sträckte sig upp till den inre cirkeln i Wien. Efter att den inre cirkelns medlemmar antingen mött den slutliga döden eller fallit in i torpor och att elders börjat lämna sina domäner så är Hus Tremeres hierarki inte lika heltäckande som den en gång var. På lokal nivå är dock de gamla principerna i full effekt.


Hus Tremere har en strukturerad och vetenskaplig syn på blodsmagi. Man förkastar en religiös syn och för istället vidare de metoder som anses ha en bevisad och konstant effekt. Därmed ser man ner på Hus Carnas hedniska metoder och Banu Haqims förkärlek för sinneshöjande preparat. Hus Tremeres tradition präglas av europeisk hermenetik med olika pentakel och organiserade metoder.

Nivå 1

Centering: Den här ritualen härstammar från kabbalistiska meditationstekniker som Hus Tremere anpassat och förstärkt. Den skapar ett stabilt, övernaturligt lugn hos blodsmagikern eller någon annan. Extrema känslor lugnas ner till mer hanterbara nivåer och personen kan lättare fokusera på det som finns till hands. Den kan inte stoppa ett pågående frenzy, men lugna ner en vampyr som är på väg dit. Ritualen är unik i att den inte kräver några direkta komponenter eller tydlig användning av blod. Blodsmagikern reciterar ett mantra, men behöver målets fullständiga uppmärksamhet under den tiden.


System: Karaktären spenderar ett hunger för att ge mantrat sin övernaturliga effekt. Därefter drar centering ner extrema känslor till ett normalläge. Det inkluderar känslor som exempelvis skapats artificiellt med presence. Ritualen kan hindra ett frenzy som är på väg att hända, men inte om besten redan har tagit över.

Purge the inner demon: När olyckan väl är framme och någon har fallit in i frenzy så har Hus Tremere en ritual speciellt anpassad för att hantera detta. För att förbereda ritualen så behöver blodsmagikern en grov nål som placeras i en silverskål med hens eget blod. Efter att processen är fullbordad så har nålen förmågan att tysta ned besten och potentiellt stoppa en pågående frenzy.


System: För att aktivera ritualen så driver blodsmagikern nålen genom handen på den som ska påverkas. Effekten tystar omedelbart ned besten och avbryter en frenzy om den pågår. Naturligtvis är en vampyr i frenzy obenägen att låta sig bli stucken i handen och kan behöva hållas ner. Effekten är inte behaglig för de som utsätts för den och har en tendens att få offret att känna sig apatisk och tillbakadragen under någon timme efteråt. Nålen behåller sin effekt ett antal nätter motsvarande blodsmagikerns nivå i blood sorcery, men kan under den tiden användas hur många gånger som helst.

Nivå 2

Deny the intruder: För att skydda ett chantry så är inte bara fysiska försvar nödvändiga, utan även byråkratiska. I moderna tider har detta blivit ännu mer vitalt för att hålla den andra inkvisitionens snokande ögon borta. För att genomföra den här ritualen så skriver blodsmagikern ett dokument med mystiska symboler i bläck blandat med sitt eget blod. Brevet postas och därefter försvinner både det och byggnaden ur det byråkratiska systemet.


System: Efter att brevet har skickats så kommer det oundvikligen att försvinna i systemet. Under ett år därefter så syns byggnaden över huvud taget inte i några officiella dokument. Saker som elektricitet levereras fortfarande dit, men räkningarna kommer aldrig fram till rätt adress och försök att spåra byggnaden misslyckas. Alla försök att påverka byggnaden under mellanspelet kräver dubbelt så hög investering i bakgrunder för att få samma effekt.

Seal egress: Den finns många hemligheter gömda i Hus Tremeres bibliotek och chantries. För att göra sina högkvarter säkra så kan man göra det omöjligt att gå in eller ut ur ett rum utan rätt lösenord. För att genomföra ritualen så ritar blodsmagikern sigill längs med rummets ytterväggar. Därefter kommer rummet att aktivt hindra inkräktare från att gå in eller ut.


System: Blodsmagikern väljer om ritualen ska hindra in- eller utfart ur rummet samt vilket lösenord som ska tillåta fri passage. En inkräktare som försöker passera rummet utan att säga lösenordet kommer att hindras. Dörrar och fönster smälter in i väggarna och liknande passager ut ur rummet upphör att existera när offret försöker använda dem. Övernaturliga sätt att passera väggarna, exempelvis med blodsmagi eller discipliner, misslyckas också. Ritualen förstärker inte väggarnas integritet, så det är fortfarande möjligt att ta sig ut genom att krossa fasaden om offret är fysiskt kapabel till det. Naturligt inkorporella varelser, som spöken eller andar, kan gå igenom väggar som normalt.

Nivå 3

Pavis of foul presence: Populärt kallad ”anti-Ventrue-ritualen” inom Hus Tremere. Ritualens existens är en väl bevarad hemlighet. För att genomföra ritualen så sänker blodsmagikern en bit blått silke i en silverskål med sitt eget blod. Därefter knyter hen tyget runt halsen. Väl i effekt så skyddar ritualen mot de flesta försök att påverka blodsmagikerns känslor.


System: Så länge som silkestyget är knutet runt halsen så är blodsmagikern immun mot alla krafter av presence som inte har en högre nivå i disciplinen än vad blodsmagikern har nivåer i blood sorcery.

Detta inkluderar amalgam där presence ingår så länge som det ovanstående gäller.

Power of the pyramid: De största besvärjelserna i klan Tremeres historia åstadkoms inte av en, utan flera blodsmagiker som arbetade gemensamt. Ritualen tillhandahåller ett verktyg för just det och låter flera deltagare förena sina mentala krafter för att åstadkomma effekter som en ensam blodsmagiker aldrig hade kunnat göra på egen hand. Samtliga deltagare i ritualen måste fasta i 24 timmar och cirkelns ledare måste bära en brooch gjord av människoben som genomtränger hens eget kött. Därefter bildar deltagarna en cirkel där de håller varandra i händerna och ritualen tar sin början. Så länge den är i effekt så kan deltagarna kombinera sina krafter.


System: Samtliga deltagare måste kunna ritualen och offra motsvarande ett hunger vardera. Deltagaren som bär broochen kan fritt bryta cirkeln och vandra runt, men samtliga övriga deltagare måste bibehålla fysisk kontakt. Så länge som ritualen bibehålls så räknas cirkelns ledare ha ett mentalvärde motsvarande summan av samtliga deltagares mentalvärde.