Blood Sorcery


Blodsmagin bland vampyrerna har många namn. Klan Tremere refererar till den som thaumaturgi, ett system av hermeneutisk magi som klanen förde med sig från sitt förflutna bland magikerna. Banu Haqim, å andra sidan, hävdar att de praktiserat samma konster under namnet dur-an-ki eller quietus. Även andra klaner har egna historier om blodsmagi. Oavsett dess ursprung så är blood sorcery ett potent system för att manipulera blodet på sätt som inte är möjligt med andra discipliner.


Till skillnad från övriga discipliner som avancerar organiskt allt eftersom en vampyr blir äldre så kräver blood sorcery undervisning. Både klan Tremere och Banu Haqim hade förr ett mycket mer extensivt system med lärare och bibliotek tillägnade de högre konsterna, men dessa nätter så har mycket fallit för den andra inkvisitionens facklor.

Nivå 1

A taste for blood: Den mest grundläggande kraften öppnar också vägen för resten av disciplinen. Genom att smaka på en droppe blod så kan spelaren analysera varifrån blodet kommer och vilka egenskaper det har.

Flame bolt: Blodsmagikern fokuserar sin kraft till en eldslåga som svävar över handflatan. Elden innebär inte risk för rötschreck och sprider ljus som en liten lykta. När som helst kan karaktären avfyra elden som en projektil mot en fiende inom synhåll.

Kostnad: Ingen
System: Karaktären smakar en droppe av blodet från det hen vill analysera. Det här är inte tillräckligt för att forma ett blodsband om blodet kommer från en vampyr. Blodsmagikern får kunskap om blodet kommer från en människa, vampyr eller annan övernaturlig varelse. Är det en vampyr som är källan så vet hen vilken blood potency, generation och klan som personen har. Utöver det så vet blodsmagikern om blodet innehåller några främmande substanser, gifter, droger eller liknande. Om karaktären har ett mentalvärde på 10 eller mer så får hen också reda på om ägaren till blodet genomfört diableri.

Kostnad: Ingen
System: Spelaren lyfter ena handen med handflatan uppåt och säger “firebolt”. Andra karaktärer reagerar på elden som om den var en vanlig eld, med risk för Rötschreck. Fysisk kontakt med flamman är oerhört smärtsamt för vampyrer.

Force bolt: Blodsmagikern skapar en stöt av kinetisk energi som kan användas för att fälla andra personer eller slunga föremål. Kraften är inte tillräcklig för att göra direkt skada, men kan tillfälligt fälla en motståndare eller förnedra någon offentligt. Alternativt kan karaktären också använda kraften för enklare manipulation av föremål, exempelvis öppna en dörr, dra till sig ett glas eller skapa en dramatisk vindpust.

Kostnad: Ingen
System: Används kraften offensivt så pekar spelaren på motståndaren och säger "force bolt" följt av sitt mentalvärde. Är detta högre än motståndarens omodifierade AV så slängs denne till marken. Det här gör ingen skada, men avbryter en pågående freescape så länge Celerity inte är inblandat. Motståndaren behåller samma hastighet som hen hade innan kraften användes, så kreativa användningar av kraften kan göra skada, exempelvis om den används för att slunga motståndaren framför en bil, nedför en bro eller utför ett fönster på femte våningen. Konsultera en arrangör i sådana fall. Mindre manipulation av föremål används under mellanscener som en huvudsakligen dramatisk effekt.

Silence of death: Genom att förvrida kraften i sitt blod så kan en blodsmagiker skapa ett område där ljud inte kan existera. Den här förmågan är mest använd av Banu Haqim och kan användas alltifrån att passera diskret utan att lämna ljud till att hindra någons dödsskrik att nå dennes allierade i rummet intill.

Kostnad: Ingen
System: Spelaren håller ena pekfingret framför läpparna för att markera att kraften är aktiv. I en zon på ungefär fem meter från karaktären så kan inget ljud existera. Ingenting som händer i det här området kan höras av vare sig personerna inom räckvidden eller utanför. Ljud som har sin källa från utanför området kan dock höras av personer inom kraftens räckvidd.

Nivå 2

Extinguish vitae: (Kräver A taste for blood) Blodsmagikern kan eliminera en del av blodets livgivande effekter i en annan vampyr, vilket stärker dennes hunger. En mystisk gest är allt som krävs.

Hand of flame: (Kräver Flame bolt)
Karaktären kan nu utöva sådan kontroll över flammorna att de kan användas som vapen. Flammor sprider sig upp från karaktärens händer upp till armbågarna utan att skada vare sig karaktären, hens kläder eller riskera Rötschreck. Andra personer som kommer i kontakt med elden, exempelvis i närstrid, har inte lika mycket tur.

Kostnad: Hunger +1
System: Mentalduell krävs. Spelaren aktiverar förmågan genom att göra en gest och säga ”extinguish vitae”.


Vinner spelaren så ökar offrets hunger med en nivå. Vid en förlust så märker inte offret av något.

Arms of air: (Kräver Force bolt)
Blodsmagikern kan nu kontrollera och lyfta upp en person, eller föremål av jämförbar storlek. Den mest uppenbara användningen är att hålla en motståndare försvarslös i luften, men blodsmagikern kan också använda den på sig själv för att röra sig genom luften. Det här är, naturligtvis, något som innebär en stor risk för maskeradbrott.

Kostnad: Hunger +1

System: Används kraften på en motståndare så greppar spelaren med handen i luften och säger "arms of air" följt av sitt mentalvärde. Är detta högre än motståndarens omodifierade AV så kan hen lyftas upp från marken så högt som blodsmagikern önskar och hållas där så länge som denne bibehåller koncentration. Fysiska discipliner är i praktiken oanvändbara i luften, men offret är inte paralyserat och kan fortfarande prata och använda discipliner som inte kräver fysisk beröring.


Används den för att flyga så kan blodsmagikern färdas genom luften i en hastighet motsvarande dennes gånghastighet.
Kraften kräver koncentration och bryts om karaktären går in i strid, tar skada eller aktiverar en annan disciplin.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren säger "hand of flame". Elden räknas som ett vapen som gör aggraverad skada och ger +2 AV. Det här kan inte kombineras med andra vapen, men det kan kombineras med fysiska discipliner som potence eller celerity.


Saker som vidrörs av elden kan antändas och dessa eldar är utanför karaktärens kontroll.

Scorpion’s touch: (Kräver Silence of death) Vampyren transmuterar en del av sitt blod till ett dödligt gift som drabbar såväl dödliga som vampyrer. Giftet är för trögflytande för att kunna spädas ut en vätska och måste appliceras genom någon form av hugg- eller stickvapen, oftast ett svärd eller en dolk. Giftet kan också användas om någon försöker dricka karaktärens blod, ett effektivt vapen mot potentiella diablerister.

Kostnad: Hunger +1
System: Karaktären applicerar sitt blod på ett vapen med en egg som under nästkommande strid ökar sin bonus på AV med +2. Denna bonus är dubbelt så hög mot dödliga. Karaktären kan också använda förmågan som en respons på att en annan vampyr dricker dennes blod. Denne får då dels inte ut någon näring av blodet och reduceras till halvt attackvärde som om hen förlorat en strid som vanligt om hen dricker mer än en nivå hunger.

Nivå 3

Blood of potency: (Kräver Extinguish vitae) Karaktären kan tillfälligt förstärka sitt eget blod och göra det mer kraftfullt under en kort period. Hen simulerar då blodet hos en äldre vampyr utan att nödvändigtvis ha de år som krävs. Detta är ett starkt verktyg för att stå emot mentala krafter, eller för att tillfälligt förstärka karaktärens förmåga i strid.

Fire in the blood: (Kräver Hand of flame) På den här nivån kan karaktären manipulera hetta på en sådan nivå att hen kan manipulera temperaturen i en motståndares blod. Genom att hetta upp blodet hos motståndaren skapar blodsmagikern brännskador och intensiv smärta som gör personen mindre kapabel att stå emot andra attacker.

Kostnad: Hunger +1
System: Under en scen så räknas karaktären ha ett poäng högre i blood potency än vad hen i vanliga fall har. Därmed följer också alla effekter och bieffekter, som högre attack- och mentalvärden, potentiella problem att dricka vissa typer av blod och potentiellt en mer allvarlig klanförbannelse.

Combat telekinetics: (Kräver Arms of air) Blodsmagikern har nu en sådan kontroll över de kinetiska energierna att hen kan använda dem i strid. Karaktären slåss genom sitt sinne snarare än genom kroppen. Telekinetiska attacker i form av av osynliga slag och hugg haglar över motståndaren samtidigt som magikern själv inte behöver smutsa ner händerna

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren aktiverar kraften genom att säga “combat telekinetics”. Genom att använda kraften så kan karaktären slåss med sitt mentalvärde istället med sitt attackvärde. Mentalvärdet får ingen bonus från sådant som normalt skulle öka attackvärdet, som vapen eller mentala discipliner, men kraften i sig ger en vapenbonus på +2 till karaktärens mentalvärde. Skadan som görs med den här kraften är alltid vanlig skada.


Utöver det så kan karaktären manipulera små eller stora föremål upp till ett ton i totalvikt åt gången. Det är också möjligt att stoppa ammunition från avståndsvapen i luften, förutsatt att karaktären hinner reagera i tid.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren aktiverar kraften genom att säga “fire in the blood” och peka på offret följt av sitt mentalvärde. Om personens omodifierade attackvärde är lägre så får hen -1 på sitt attackvärde per nivå hen förlorade med. Attackvärdet kan inte mer än halveras på det här sättet, men offret är starkt påverkad av smärtan i ungefär tio minuter. Efter att den tiden gått kan hen spendera hunger för att läka och återställa sitt attackvärde, om karaktären önskar.

Baal’s caress: (Kräver Scorpion's touch) Karaktären förfinar ytterligare giftet som hen kan skapa, vilket gör det ännu dödligare för vampyrer och en säker död för människor.

Kostnad: Hunger +1
System: Giftets bonus på närstridsvapen ökar till +4 och gör nu aggraverad skada. Vampyrer som dricker giftet via blodet påverkas nu som om de förlorat en strid mot aggreverad skada om de dricker mer än en nivå hunger. Människor som skadas av giftet dör nu omedelbart.