Blood Sorcery


Blodsmagin bland vampyrerna har många namn. Klan Tremere refererar till den som thaumaturgi, ett system av hermeneutisk magi som klanen förde med sig från sitt förflutna bland magikerna. Banu Haqim, å andra sidan, hävdar att de praktiserat samma konster under namnet dur-an-ki eller quietus. Även andra klaner har egna historier om blodsmagi. Oavsett dess ursprung så är blood sorcery ett potent system för att manipulera blodet på sätt som inte är möjligt med andra discipliner.


Till skillnad från övriga discipliner som avancerar organiskt allt eftersom en vampyr blir äldre så kräver blood sorcery undervisning. Både klan Tremere och Banu Haqim hade förr ett mycket mer extensivt system med lärare och bibliotek tillägnade de högre konsterna, men dessa nätter så har mycket fallit för den andra inkvisitionens facklor.


System: Blood sorcery, till skillnad från andra discipliner, är kopplad till både en besläktads förmåga att manipulera blodet och hens teoretiska kunskap. Disciplinen kräver instruktion för att lära sig, och kan inte skaffas på andra sätt. En Caitiff kan aldrig ha Blood Sorcery som en av sina ursprungliga discipliner, tunnblod kan inte duplicera dess krafter med alkemi eller få tillgång till den baserat på vilket blod de drack senast, etc.

Nivå 1

A taste for blood: Den mest grundläggande kraften öppnar också vägen för resten av disciplinen. Genom att smaka på en droppe blod så kan spelaren analysera varifrån blodet kommer och vilka egenskaper det har.

Flame bolt: Blodsmagikern fokuserar sin kraft till en eldslåga som svävar över handflatan. Elden innebär inte risk för rötschreck och sprider ljus som en liten lykta. När som helst kan karaktären avfyra elden som en projektil mot en fiende inom synhåll.

Kostnad: Ingen
System: Karaktären smakar en droppe av blodet från det hen vill analysera. Det här är inte tillräckligt för att forma ett blodsband om blodet kommer från en vampyr. Blodsmagikern får kunskap om blodet kommer från en människa, vampyr eller annan övernaturlig varelse. Om blodet är mänskligt får karaktären reda på dess resonans. Är det en vampyr som är källan så vet hen vilken blood potency och klan som personen har. Om karaktären har ett mentalvärde på 10 eller mer så får hen också reda på om ägaren till blodet genomfört diableri.

Kostnad: Ingen
System: Spelaren lyfter ena handen med handflatan uppåt och säger “firebolt”. Andra karaktärer reagerar på elden som om den var en vanlig eld, med risk för Rötschreck. Fysisk kontakt med flamman är oerhört smärtsamt för vampyrer.

Force bolt: Blodsmagikern skapar en stöt av kinetisk energi som kan användas för att fälla andra personer eller slunga föremål. Kraften är inte tillräcklig för att göra direkt skada, men kan tillfälligt fälla en motståndare eller förnedra någon offentligt. Alternativt kan karaktären också använda kraften för enklare manipulation av föremål, exempelvis öppna en dörr, dra till sig ett glas eller skapa en dramatisk vindpust.

Kostnad: Ingen
System: Används kraften offensivt så pekar spelaren på motståndaren och säger "force bolt" följt av sitt mentalvärde. Är detta högre än motståndarens omodifierade AV så slängs denne till marken. Det här gör ingen skada, men avbryter en pågående freescape så länge Celerity inte är inblandat. Motståndaren behåller samma hastighet som hen hade innan kraften användes, så kreativa användningar av kraften kan göra skada, exempelvis om den används för att slunga motståndaren framför en bil, nedför en bro eller utför ett fönster på femte våningen. Konsultera en arrangör i sådana fall. Mindre manipulation av föremål används under mellanscener som en huvudsakligen dramatisk effekt.

Silence of death

Kraften skapar en aura av övernaturlig tystnad runt karaktären som förhindrar ljud från att skapas i hens närvaro. Effekten används ofta för att smyga, men är lika effektiv för att dölja ljudet av en strid, ett pistolskott eller ett rop på hjälp.

Kostnad: Ingen
System: Spelaren säger ”Silence of Death” och sätter ena pekfingret mot läpparna för att markera att kraften är aktiv. Inom en meter från spelaren kan inga ljud skapas, men personer inom räckvidden kan fortfarande höra ljud utifrån. Krafter som är beroende av verbala kommandon, som Dominate, kan inte aktiveras inom räckvidden.

Nivå 2

Blood of potency (kräver A taste for blood)

Genom kontrollen över blodet kan karaktären tillfälligt koncentrera sitt eget blod för att simulera den inneboende kraft som vanligtvis bara kommer till besläktade som existerat långt längre än karaktären. Koncentrationen av blodet är inte enbart positiv, utan skapar också tillfälligt vissa begränsningar på vilken sorts blod karaktären kan få näring av.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren får under den kommande halvtimmen en blood potency på en nivå över sin egen. För karaktärer som inte är ancillor eller thin-bloods innebär det BP 2. Effekten ger +3 på antingen spelarens MV eller AV. I en timme kan hen dock inte få någon näring från lagrat blod eller djurblod. Kraften kan inte återaktiveras förrän spelarens BP återgått till det normala värdet.

Arms of air: (Kräver Force bolt)
Blodsmagikern kan nu kontrollera och lyfta upp en person, eller föremål av jämförbar storlek. Den mest uppenbara användningen är att hålla en motståndare försvarslös i luften, men blodsmagikern kan också använda den på sig själv för att röra sig genom luften. Det här är, naturligtvis, något som innebär en stor risk för maskeradbrott.

Kostnad: Hunger +1

System: Används kraften på en motståndare så greppar spelaren med handen i luften och säger "arms of air" följt av sitt mentalvärde. Är detta högre än motståndarens omodifierade AV så kan hen lyftas upp från marken så högt som blodsmagikern önskar och hållas där så länge som denne bibehåller koncentration. Fysiska discipliner är i praktiken oanvändbara i luften, men offret är inte paralyserat och kan fortfarande prata och använda discipliner som inte kräver fysisk beröring.


Används den för att flyga så kan blodsmagikern färdas genom luften i en hastighet motsvarande dennes gånghastighet.
Kraften kräver koncentration och bryts om karaktären går in i strid, tar skada eller aktiverar en annan disciplin.

Hand of flame: (Kräver Flame bolt)
Karaktären kan nu utöva sådan kontroll över flammorna att de kan användas som vapen. Flammor sprider sig upp från karaktärens händer upp till armbågarna utan att skada vare sig karaktären, hens kläder eller riskera Rötschreck. Andra personer som kommer i kontakt med elden, exempelvis i närstrid, har inte lika mycket tur.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren säger "hand of flame". Elden räknas som ett vapen som gör aggraverad skada och ger +2 AV. Det här kan inte kombineras med andra vapen, men det kan kombineras med fysiska discipliner som potence eller celerity.


Saker som vidrörs av elden kan antändas och dessa eldar är utanför karaktärens kontroll.

Scorpion’s touch (kräver Silence of death)

Karaktären fokuserar sitt blod till ett potent gift som är livsfarligt för såväl människor som besläktade. Giftet är för trögflytande för att användas i drycker, men optimalt för att smetas på vapen för att göra dem ännu dödligare än normalt. Oftast appliceras giftet genom att blodsmagikern skär upp ett sår i handflatan. Kraften kan också användas för att förgifta blod samtidigt som någon annan försöker dricka från personen, vilket kan vara ett effektivt skydd mot eventuella diablerister.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren ”skär” sig i handen med ett vapen som har någon form av egg, som en kniv, svärd eller yxa och säger ”scorpion’s touch”. Till nästa strid eller soluppgång, det som kommer först, så kommer vapnet att göra aggreverad skada utöver sina vanliga bonusar. Människor och ghouls som skadas kommer att falla i en slags koma under resten av natten. Används kraften för att förgifta blod som en annan person försöker dricka så påverkas offret som om hen förlorade en strid mot aggreverad skada, förutsatt att det dricks minst en nivå hunger.

Nivå 3

Extinguish vitae (kräver Blood of potency)

Med en subtil gest och en viljehandling kan karaktären tillfälligt störa ut de energier som finns i blodet hos andra personer. Det här har sin mest tydliga effekt hos andra besläktade som tillfälligt berövas många av sina förmågor, men också människor och thin-bloods försvagas tillfälligt.

Fire in the blood: (Kräver Hand of flame) På den här nivån kan karaktären manipulera hetta på en sådan nivå att hen kan manipulera temperaturen i en motståndares blod. Genom att hetta upp blodet hos motståndaren skapar blodsmagikern brännskador och intensiv smärta som gör personen mindre kapabel att stå emot andra attacker.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren gör en gest mot karaktären som ska påverkas och säger ”extinguish vitae” följt av sitt MV. Om offret har ett lägre MV kan hen inte längre använda några förmågor som kostar hunger att aktivera. Det inkluderar alla discipliner över nivå 1, att läka sår eller aktivera livets rodnad. Effekten varar i 15 minuter, därefter återkommer karaktärens förmågor. Människor, ghouls och thin-bloods blir i stället försvagade, lättare trötta och andfådda under 30 minuter och får under den tiden -1 AV per nivå av blood sorcery hos spelaren som använde kraften. Under den tiden ger deras blod inte heller någon näring till besläktade som dricker från dem.

Combat telekinetics: (Kräver Arms of air) Blodsmagikern har nu en sådan kontroll över de kinetiska energierna att hen kan använda dem i strid. Karaktären slåss genom sitt sinne snarare än genom kroppen. Telekinetiska attacker i form av av osynliga slag och hugg haglar över motståndaren samtidigt som magikern själv inte behöver smutsa ner händerna

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren aktiverar kraften genom att säga “combat telekinetics”. Genom att använda kraften så kan karaktären slåss med sitt mentalvärde istället med sitt attackvärde. Mentalvärdet får ingen bonus från sådant som normalt skulle öka attackvärdet, som vapen eller mentala discipliner, men kraften i sig ger en vapenbonus på +2 till karaktärens mentalvärde. Skadan som görs med den här kraften är alltid vanlig skada.


Utöver det så kan karaktären manipulera små eller stora föremål upp till ett ton i totalvikt åt gången. Det är också möjligt att stoppa ammunition från avståndsvapen i luften, förutsatt att karaktären hinner reagera i tid.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren aktiverar kraften genom att säga “fire in the blood” och peka på offret följt av sitt mentalvärde. Om personens omodifierade attackvärde är lägre så får hen -1 på sitt attackvärde per nivå hen förlorade med. Attackvärdet kan inte mer än halveras på det här sättet, men offret är starkt påverkad av smärtan i ungefär tio minuter. Efter att den tiden gått kan hen spendera hunger för att läka och återställa sitt attackvärde, om karaktären önskar.

Taste of death (kräver Scorpion's touch)

Vid den här nivån kan karaktären koncentrera giftet i sitt blod ytterligare till en form av syra som har en förödande effekt på andra. Giftet kan inte smetas på vapen, men väl spottas på motståndare likt en kobra. I vanliga fall biter sig karaktären i tungan för att sedan avfyra giftet mot ett lämpligt offer.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren pekar på ett offer hen kan se och säger ”taste of death”. Offret får -3 AV som läker i samma takt som aggreverad skada för att representera skadan från giftet. Människor och ghouls som träffas av giftet dör omedelbart.