Politik & Status


Sekterna har båda sina respektive strukturer och politiska titlar som identifierar dem i nattens mörker. Även om Camarillan är betydligt mer enhetlig från domän till domän så har även anarkrörelsen en form av struktur med titlar och positioner som ger en form av balans till den annars ganska bångstyriga sekten. Här nedan följer en beskrivning av de vanligaste positionerna och titlarna  inom respektive sekt. Namnen kan variera, eftersom positionernas titlar ibland kan anta mer lokala motsvarigheter, men funktionerna är i stort sett detsamma.

Status från ålder


Förutom eventuella politiska positioner en karaktär kan ha så ger ålder också status. Camarillan lägger, åtminstone formellt, ett större fokus på respekt utifrån ålder, men Anarkerna förstår också att äldre vampyrer i regel är starkare och mer farliga. Det besläktade samhället erkänner vissa ålderskategorier som kan ge varierande grad av respekt, eller direkt fruktan.

Fledgling: Titeln gäller besläktade som är väldigt unga, oftast mindre än tio år, och inte blivit deklarerade som neonater. Hur lång tid det tar varierar kraftigt mellan sire och klan. Det är normalt att fledgelings går igenom en inskolningsperiod för att lära sig om sin sekt, klan och samhälle innan de formellt introduceras för att inte göra sin sire till åtlöje, men vissa klaner släpper sina childes fria betydligt tidigare än så. En fledgeling är i praktiken omyndig och hens sire har långt gående befogenheter att styra hens liv, och ta ansvar för hens felsteg, tills personen blivit deklarerad som neonat.

Ung neonat: Efter att en karaktär blivit förklarad neonat av domänens prins eller baron så är hen att betrakta som en vuxen besläktad med fullt ansvar för sina egna framgångar och misslyckanden. Personen är dock fortfarande att betrakta som ung och oprövad, kompetent nog att bära ansvar för sina egna handlingar men inte kompetent nog för att anförtros viktiga uppgifter eller positioner, i varje fall inte än.

Neonat: Efter vad som i regel är ett par decenniers någorlunda välfungerande existens så har en besläktad oftast byggt upp tillräckligt med socialt kapital för att inte betraktas som en ung, oerfaren liten skit. Äldre neonater kan anförtros mer viktiga uppgifter, kommer ofta på fråga för direkta positioner och får mer respekt på grund av sin ålder. De är fortfarande unga, relativt sett, i jämförelse med besläktade som levt i århundraden, men avfärdas inte längre automatiskt på grund av sin ålder.

Ancilla: Efter ett århundrade eller mer så betraktas en besläktad som ancilla. En ancilla har inte bara bevisat att de är kompetenta, utan också direkt effektiva och högt värderade medlemmar inom sina sekter. Vid den här åldern gör blodet också en ancilla markant starkare än neonater, vilket innebär att de ofta har ledarskapspositioner inom sina sekter eller klaner. Det finns ett rätt brett spektra inom den här kategorin som täcker allt ifrån yngre ancillor som levt lite längre än ett århundrade till betydligt äldre som har mer än två hundra år under bältet. De senare är numera oftast prinsar och ledare för sina sekter.

(Ancillae är inte spelbara i go:night.)

Elder: En elder är en besläktad som har levt tre hundra år eller mer. De har inte längre något att bevisa, utan lägger sin tid på den sortens långsiktiga intriger och planer som är obegripliga för yngre besläktade. På grund av Gehennakriget är elders betydligt mer sällsynta i vanliga domäner, men det som finns kvar är de som styr det besläktade samhället. Elders är inte bara extremt starka på grund av sin höga ålder och kontroll över blodet, utan har ofta tillgång till förmågor som överstiger vad yngre besläktade någonsin kommer i närheten av. 


(Elders är inte spelbara i go:night.)

Positioner i Camarillan


Prins: Formellt är prinsen den högsta företrädaren för Camarillan lokalt i en domän. Prinsen ses traditionellt som den äldsta besläktade, även om det inte är sant, och även elders ger prinsen respekt, åtminstone den respekt som positionen kräver. Prinsen har långt gående friheter inom sin domän och är den slutgiltiga tolkaren av Traditionerna. Hen kan utdela mindre domäner och jaktmarken, döma förbrytare mot traditionerna, avgöra vem som får stanna i domänen och vem som har rätt att omfamna en människa. Hur detta utförs varierar kraftigt. Vissa prinsar är tyranner och styr med järnhand, andra antar en mer folklig attityd och lägger en högre vikt vid klanernas önskemål. Vissa svagare prinsar är inte mer än marionetter för primogensrådet eller seneschalen. 

Seneschal: Prinsens högra hand. När prinsen är frånvarande så är det seneschalen som agerar i hens ställe. Positionen hanterar de oräkneliga detaljer som ingår i att styra en domän och har ofta ansvaret över det lokala informationsnätverket för att prinsen ständigt ska vara uppdaterad om vad som pågår i domänen. Skickliga seneschaler kan i praktiken styra domänen bakom scenerna, beroende på hur stark prinsen är.


Sheriff: Lagman, utredare, bödel eller torped. Sheriffen är ansvarig för att säkerställa att traditionerna följs, undersöka eventuella förbrytelser och, om nödvändigt, släpa eventuella förbrytare till prinsen för att dömas. Sheriffen behöver vara en skicklig utredare och taktiker för att göra sitt jobb väl. Många sheriffer är också skickliga krigare, men de strategiska färdigheterna väger oftast tyngre än hur bra personen är på att svinga sitt svärd. Sheriffen kan, utifrån vad situationen kräver, också anlita ett antal medhjälpare som kallas för hounds som assisterar med vissa av tjänstens mer fysiska arbetsuppgifter.


Primogen: En titel som bokstavligt betyder ”förstfödd”. Primogenerna är representanter för respektive klan som tillsammans formar ett råd som ger vägledning och förslag till prinsen. Oftast är en primogen den äldsta medlemmen av sin klan i domänen, men det är inte nödvändigtvis alltid sant. Prinsen är i sin fulla rätt att ignorera vad primogensrådet har att säga, men en klok prins väger noga deras ord för att inte skapa missnöje bland klanerna.

Foto: go:night

Positioner bland anarkerna


Baron: Positionen som baron är extremt varierad. I sin grundläggande form är det en stark anark som är kapabel att samla andra under sig. Städer som kontrolleras av anarkerna har i princip alltid flera baroner som styr över varsitt område. Exakt hur stort ett baroni är beror kraftigt på baronen, hens inflytande och hur många anarker hen har under sig. I Camarilla-domäner kan det finnas en baron som kontrollerar en mindre enklav av anarker, men i anarkstäder händer det nästan aldrig att hela staden kontrolleras av en ensam baron. Sådana baroner blir, i de flesta anarkernas ögon, misstänkt lik en furste och rörelsen är inte förtjust i att koncentrera för mycket makt till en person. 


Sändebud: Personer som tjänar som kanaler inom anarkerna eller mellan andra sekter. En domän kan ha flera gäng och celler som skickar sändebud mellan varandra eller till Camarillan, så en person brukar tjäna som talesperson. De är extra viktiga när den Andra Inkvisitionen gjort telefonsamtal och sms till mindre säkra kanaler.


Spanare/Sweeper: Hens uppgift är att hålla koll på anarkerna i domänen, oftast åt en baron eller bossen för ett större gäng. Hen rör sig i domänen och antecknar namn, klan, attityder och blodslinje hos andra anarker så att hens överordnade ska ha kunskap om hur populationen ser ut.


Väktaren/Keeper: Uppdragen som väktaren ägnade sig åt kan variera kraftigt utifrån baronen önskemål. Men innefattar oftas disciplinering, bestraffning och uppställande av fysiska konflikter inom anarkrörelsen på lokal såväl som mellan domäns nivå. Hur extremt denna posten nyttjas är i slutändan helt upp till baronen.


Kameleont: Även kallad spion. Kameleonten är en infiltratör i en annan sekt. Det här kan variera mellan en erfaren anark som går in i Camarillan under en täckmantel till en neonat inom sekten som bara är missnöjd och kan tänka sig att sälja information. Kameleonten har i regel en direkt position inom Camarillan som låter hen snappa upp saker som kan vidarebefordras till de lokala anarkerna.

Foto: go:night

Härold: Prinsens röst. Härolden vidarebefordrar dekret och nyheter från prinsen och ser till att hens ord når hela domänen. Härolden är också ständigt uppdaterad på andra nyheter inom och mellan domänerna, vilket tjänar som en kommunikationskanal mellan städer. En skicklig härold kan bygga upp eller rasera en annan besläktads rykte. Hen är också ansvarig för att överse och dokumentera alla tjänster i domänen.


Elysieväktare: Varje elysium har en väktare, en person som är ansvarig för lokalens underhåll, säkerhet och evenemang. Elysieväktaren är en slags kombination mellan värd/värdinna och säkerhetschef. Hen är dels ansvarig för att välkomna alla besökare, hålla en god atmosfär och schemalägga eventuella tal eller framträdanden, men också för att se till att reglerna följs och avvisa problematiska besökare. Många elysieväktare samarbetar nära med sheriffen eftersom deras ansvarsområden ibland överlappar.


Klanpiska: En primogen kan rekrytera en medlem av sin klan som tjänar som ”piska” gentemot resten av klanen. Hen är ansvarig för att samla in åsikter från resten av klanen, rådgiva primogenen och, om nödvändigt, tvinga resten av klanen att följa ”partilinjen”.


Skugga: En formell rådgivare till ett kotteri som har placerats där av prinsen. Skuggan har ingen direkt makt över kotteriet, men är oftast en äldre, visare besläktad som kan vägleda ett kotteri genom det minfält som de besläktades politik utgör.


Andlig rådgivare: En uråldrig position som blivit aktuell igen på senare tid. Den andlige rådgivaren är ansvarig för spirituella behov i domänen. Positionen är lika varierad som det finns religioner, allt ifrån en före detta pastor som vägleder besläktade som vill vara i harmoni med sin mänsklighet till översteprästen till någon av kulterna dedikerade till methuselahs eller klangrundarna. Vissa är tålmodiga och rådgivande, andra är religiösa fanatiker. Den andliga rådgivaren utnämns av prinsen och i domäner där prinsen är mer sekulärt lagd så är den ibland inte tillsatt över huvud taget.

Foto: go:night

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.